Volby do Poslanecké sněmovny 2021

Oznámení o době a místě konání voleb

 

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny

 

V souladu s §15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

o z n a m u j i

 1. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční

v pátek 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin

v sobotu 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

 1. Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově obecního úřadu Vesce, č.p. 33

 

 1. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním příkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.
 2. Každému voliči budou dodány minimálně 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
 3. Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné.
 4. Voliči se sníženou možností pohybu mohou využít přenosné hlasovací urny. Tuto skutečnost volič oznámí na telefonní číslo volební místnosti: 381 523 337.

 

 

Ve Vesci, dne 22. 9. 2021                                         ____________________

                                                                                       Bc. Martin Novák

Vyvěšeno: 22. 9. 2021                                                  Starosta obce Vesce

Sejmuto: 9. 10. 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-o-dobe-a-miste-konani-voleb890552242.pdf 866.8 Kb

Dojmenování členů OVK

 

Jmenování členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021

 

 

V souladu s § 14e odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

j m e n u j i

tyto členy okrskové volební komise na neobsazená místa:

Milan Kostečka, bytem Mokrá 23, 392 01 Soběslav

Lucie Žáková, bytem Vesce 59, 392 01 Soběslav

Pavla Němečková, bytem Vesce 28, 392 01 Soběslav

Zuzana Srncová, bytem Mokrá 3, 392 01 Soběslav

 

Složení okrskové volební komise:

 

 • Milena Trepková (zapisovatelka)
 • Milan Kostečka
 • Lucie Žáková
 • Mgr. Anna Pehová (delegace KSČM)
 • Marie Arnoštová (delegace ČSSD)
 • Pavla Němečková
 • Zuzana Srncová

 

Ve Vesci, dne 17. 9. 2021                                         ____________________

                                                                                       Bc. Martin Novák

                                                                                     Starosta obce Vesce

 

Vyvěšeno: 17. 9. 2021

Sejmuto: 8. 10. 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jmenovani-clenu-ovk181811359.pdf 661.9 Kb

Oznámení o svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí a o termínu školení zapisovatelů, předsedů a místopředsedů

Oznámení o svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí a o termínu školení zapisovatelů, předsedů a místopředsedů

 

starosta obce Vesce dle § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že:

 

1. zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se koná ve čtvrtek 16. září 2021 od 17:00 hodin v jednací místnosti obecního úřadu Vesce

a

školení zapisovatelů, předsedů a místopředsedů k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledku hlasování se koná v pátek 24. září 2021 od 9:30 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi.

 

Oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce

 

 

Ve Vesci, dne 14. 9. 2021                                                 Bc. Martin Novák v.r.

                                                                                     Starosta obce Vesce

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1.-zasedani-ovk.pdf 740.6 Kb

Jmenování zapisovatele OVK

 

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

ve dnech 8. a 9. října 2021

 

 

V souladu s §14e odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých další zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

j m e n u j i

 

tímto zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Milenu Trepkovou, bytem Mokrá 23

 

 

Ve Vesci, dne 25. 8. 2021                                         ____________________

                                                                                       Bc. Martin Novák

                                                                                     Starosta obce Vesce

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jmenovani-zapisovatele-ovk.pdf Jmenování zapisovatele OVK 564.8 Kb

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané

ve dnech 8. a 9. října 2021

 

 

V souladu s §14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

i n f o r m u j i

 

všechny politické strany, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, že pro volby Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021 má obec Vesce a její místní části Čeraz a Mokrá 1 volební okrsek se sídlem Vesce č.p. 33.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Vesci, dne 23. 8. 2021                                         ____________________

                                                                                       Bc. Martin Novák

                                                                                     Starosta obce Vesce

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-o-poctu-a-sidle-volebnich-okrsku260565143.pdf Informace o počtu a sídle volebních okrsků 600.6 Kb

Stanovení počtu členů okrskové volební komise

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané na území ČR

ve dnech 8. a 9. 10. 2021

 

 

V souladu s ustanovením §14c odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

 

s t a n o v u j i

 

minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. 10. 2020 v obci Vesce

 

ve volebním okrsku č. 1 v počtu 7 členů

 

 

 

 

 

 

 

Ve Vesci, dne 9. 8. 2021                                           ____________________

                                                                                       Bc. Martin Novák v.r.

                                                                                     Starosta obce Vesce

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
stanoveni-minimalni-poctu-clenu-ovk.pdf Stanovení minimálního počtu členů OVK 578.3 Kb

Voličské průkazy

Prezident republiky stanovil termín konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021. Volič, který se nebude v době konání voleb zdržovat v místě svého trvalého pobytu, může požádat o vydání voličského průkazu obecní úřad v místě svého trvalého bydliště. Žádost lze podat osobně, v listinné podobě, nebo prostřednictvím datové schránky. V případě podání listinné žádosti o vydání voličského průkazu nebo při udělení plné moci zástupci pro jeho převzetí, musí být na těchto dokumentech podpis žadatele úředně ověřen. Voličský průkaz umožňuje hlasovat v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

Občan zapsaný ve stálém seznamu voličů vedeném OÚ Vesce, který nebude moci volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden, může požádat o vydání voličského průkazu, a to písemně nebo prostřednictvím datové schránky nejpozději do pátku 1. října 2021 nebo osobně do středy 6. října 2021 do 16.00 hod. Vzor žádosti o vydání voličského průkazu je k dispozici v příloze tohoto článku.

Voličský průkaz si může občan vyzvednout osobně či prostřednictvím zplnomocněného zástupce (nejdříve ve čtvrtek 23. září 2021, nejpozději 6. října 2021 do 16.00 hod), případně mu bude zaslán poštou na adresu trvalého pobytu nebo tu, kterou si pro doručení zvolí.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plna-moc-pro-prevzeti-volicskeho-prukazu.docx Plná moc k převzetí voličského průkazu 13.3 Kb
zadost-o-vydani-vol.-prukazu.doc Žádost o vydání voličského průkazu 43 Kb