Závěrečný účet obce

Závěrečný účet a účetní závěrka obce Vesce za rok 2023

Závěrečný účet byl schválen zastupitelstvem obce Vesce na zasedání dne 29. 4. 2023 pod číslem usnesení 2/2/2023.

Závěrečný účet obce Vesce za rok 2023

 1. Obecné údaje
  • Obec Vesce je podle zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, základním územně samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním majetkem.
  • Obec je samostatnou účetní jednotkou, vede podvojné účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví 563/1991 Sb. v platném znění, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. A Českými účetními standardy pro územně samosprávné celky v platném znění.
  • Příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně v povinném členění podle vyhlášky MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
  • Obec Vesce neprovozuje hospodářskou činnost a nemá zřízené žádné příspěvkové organizace
 2. Finančně ekonomické ukazatele rozpočtového hospodaření

Příjmy

 

 

 

Výdaje

Financování

 1. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce byla provedena na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Inventurní komise porovnala skutečnosti s účetní evidencí. Výsledek inventarizace: Inventarizace proběhla bez závad.

 1. Stav účelových fondů a finančních aktivit

Obec Vesce nemá v roce 2023 zřízené žádné fondy.

 1. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí

Obec Vesce nemá v roce 2023 zřízené žádné příspěvkové organizace.

 1. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtu krajů a dotace poskytnuté

 1. Obec neprovozuje podnikatelskou činnost
 2. Obec netvoří žádné fondy
 3. Obec nezřizuje žádnou příspěvkovou organizaci
 4. Obec není plátcem DPH

11) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2023

Přezkum vykonala: Ing. Hana Masojídková

Závěrečné vyjádření:

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2023podle §2 a §3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zpráva o přezkoumání tvoří samostatnou přílohu.

 1. Cizí prostředky – přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček

Obec Vesce v roce 2023 nehospodařila s žádnými cizími prostředky, v roce 2023 si nevzala žádný úvěr a ani nepřijala žádnou půjčku nebo návratnou finanční pomoc.

Závěrečný účet byl schválen zastupitelstvem obce Vesce na zasedání dne 10. 5. 2024 pod číslem usnesení 3/3/2024.

 

Vypracoval:    Bc. Martin Novák – starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce:    21. 5. 2024

Sejmuto z úřední desky:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zaverecny-ucet-obce-vesce-za-2023-schvaleno.docx 397.5 Kb
zaverecny-ucet-obce-vesce-za-rok-2023.pdf 4003.8 Kb

Závěrečný účet a účetní závěrka 2022

Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva dne 29. 4. 2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zaverecny-ucet-obce-vesce-za-2022-schvaleno.docx 307.5 Kb
zaverecny-ucet-obce-vesce-za-rok-2022.pdf 3463.7 Kb

Závěrečný účet a účetní závěrka 2021

Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva dne 2. 4. 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zaverecny-ucet-obce-vesce-za-2021.docx Závěrečný účet - textová část 286.1 Kb
zaverecny-ucet-za-rok-2021.pdf Závěrečný účet za rok 2021 6125.2 Kb

Závěrečný účet a účetní závěrka 2020

Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva dne 29. 4. 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zaverecny-ucet-obce-vesce-za-2020.docx ZÚ obce za rok 2020 - textová část 272.5 Kb
zaverecny-ucet-obce-vesce-za-rok-2020.pdf Závěrečný účet obce Vesce 2020 2704.8 Kb

Závěrečný účet a účetní závěrka 2019

Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva dne 26.6.2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zaverecny-ucet-obce-vesce-2019-textova-cast.pdf Závěrečný účet obce - textová část 3361 Kb
zaverecny-ucet-obce-vesce-za-rok-2019.pdf Závěrečný účet a účetní závěrka 2019 9749.5 Kb

Závěrečný účet 2018

Schválený na zasedání Zastupitelstva obce Vesce dne 27.4.2019.

Zahájení vyvěšení

návrh: 12.4.2019

schválený: 10.5.2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
inventarizacni-zprava.pdf Inventarizační zpráva 187.5 Kb
rozvaha-vc.-prilohy.pdf Rozvaha vč. přílohy 254.9 Kb
vykaz-zisku-a-ztrat.pdf Výkaz zisku a ztrát 63.9 Kb
zaverecny-ucet-obce-textova-cast.pdf Závěrečný účet obce - textová část 602.4 Kb
zaverecny-ucet-obce-vesce-za-2018.pdf Závěrečný účet obce Vesce 8147.2 Kb
zprava-o-vysledku-prezkoumani.pdf Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření 6194.4 Kb

Oznámení

Zveřejnění závěrečného účtu obce Vesce za rok 2016

zahájení vyvěšení dne 8.6.2017


Závěrečný účet 2014

Zveřejnění

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozvaha-2014761996422.pdf 300.9 Kb
vykaz-pro-plneni-hodnoceni-rozpoctu-2014835769385.pdf 2000.7 Kb
zaverecny-ucet-obce-vesce-2014-zprava928001543.doc 39.4 Kb