Povinné informace

1. Název

Obec Vesce


2. Důvod a způsob založení

Obec Vesce vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním subjektu Obec Vesce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a § 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).
 


3. Organizační struktura

Obec Vesce má volené Zastupitelstvo obce, starostu a místostarostu. Zastupitelstvo obce zřídilo výbory finanční a kontrolní.


4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa:

Obec Vesce

Vesce č.p. 33

39201  Soběslav

Telefon: +420 381 523 337
Fax:

E-mail: obecvesce@volny.cz
Www: www.obecvesce.cz
ID DS: wp3b7xr
E-podatelna: podrobnosti o e-podatelně

Další kontaktní údaje

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Obec Vesce

Vesce č.p. 33

39201  Soběslav

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny
Pondělí: 9:00-11:30
Úterý: 13:00-16:00
Středa: 9:00- 11:30
Čtvrtek: 9:00-11:30, 17:00-18:00
Pátek: 9:00-11:30
Sobota:
Neděle:

4. 4 Telefonní čísla

Telefonní čísla

4. 5 Elektronická adresa internetových stránek

www.obecvesce.cz

4.6 Adresa podatelny

Obec Vesce

Vesce č.p. 33

39201  Soběslav

4. 7 Elektronická adresa podatelny

E - podatelna

4. 8 Datová schránka

wp3b7xr


5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

Číslo účtu: 17125301/0100
Banka:  Komerční banka a.s.


6. IČO

Identifikační číslo organizace (IČ): 00667234

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00667234 - nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

8.2. Rozpočet


9. Žádosti o informace

Pro získání potřebných informací kontaktujte úřad obce nebo e-podatelnu .


10. Příjem podání a podnětů

Místo a způsob, kde lze podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

Pro získání potřebných informací kontaktujte úřad obce nebo e-podatelnu .


11. Předpisy

10.1 Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obec Vesce jedná:

Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)


Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 301/2004 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
 • prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • vyhl. 326/2000 sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády 343/2000 Sb., kterým se zrušují nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění nařízení vlády č. 315/1995 Sb., a nařízení vlády č. 82/1992 Sb., kterým se určují další pověřené obecní úřady
 • zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 273/2008 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
 • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon o obchodních korporacích č.90/2012 Sb.

11.2 Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu:

vyhlášky a nařízení.

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:


12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec Vesce je oprávněno žádat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací, může rovněž podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.

 

Sazebník úhrad
Náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací Hodinové sazby odvozené z nákladů na platy, příp. mzdy a ostatní osobní náklady, spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací
materiálové náklady pořízení kopií v závislosti na druhu kopie, použité technologii kopírování a způsobu pořízení
náklady na technické nosiče dat dle aktuálních cen technických nosičů dat
odeslání informací žadateli
 • odeslání informace e-mailem – poměrná částka za dobu odesílání informace dle podmínek poskytovatele služeb
 • balné (paušální sazba)
 • poštovné dle aktuálního ceníku
 • telefonní poplatky (vč. faxu) dle aktuálního ceníku poskytovatele služeb
práce s archiváliemi dle ceníku služeb a úkonů SN ČR
 • Ceny, uvedené v sazebníku, se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky dle položky 3 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Bude-li obec požadovat za poskytnutí informací úhradu, oznámí tuto skutečnost písemně žadateli před poskytnutím informace.
 • Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, obec žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží.
 • Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen, uvedených v sazebníku.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Zatím nevydána.


13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Licence nebyly poskytnuty.

13.2 Výhradní licence

Výhradní licence nebyly poskytnuty.


14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy za předchozí roky jsou zveřejněny v samostatné sekci .


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jméno: Kateřina Randlová
Ulice/č.p.: Hradecká 140
PSČ, město(obec): 37825, Deštná
Telefon: 728093025
E-mail: krandlova@gmail.com

Informace o zpracování osobních údajů Obecné nařízení o ochraně osobních č. 2016/679 ze dne 27. dubna (GDPR) účinné od 25. 5. 2018 má za cíl dosažení větší jednoty právního rámce ve všech zemích, na které dopadá, posílení práv subjektů údajů a v neposlední řadě je jeho snahou dosáhnout sjednoceného výkladu GDPR a dozoru jednotlivými dozorovými úřady. Správce tímto poskytuje subjektům údajů veškeré informace nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování jejich osobních údajů, s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem, v nichž jsou osobní údaje zpracovávány. Správce údajů: Obec Vesce, se sídlem Vesce 33, 392 01 Soběslav IČO: 00667234 Kontakty na správce najdete na webových stránkách obce. Podrobné informace týkající se ochrany osobních údajů a jejich zpracovávání najdete na webových stánkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jaká je odpovědnost správce? Jako správci osobních údajů jsme odpovědni za zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé z agend naší obce v souladu s GDPR. Princip odpovědnosti představuje odpovědnost za dodržení zásad zpracování. Jaká jsou Vaše práva? Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci některé z agend obce, máte právo: I. Automaticky se uplatňující práva: 1. Právo na informace o zpracování osobních údajů: každý subjekt údajů, jehož osobní údaje přebírá správce ke zpracování, má právo být automaticky informován o veškerých podstatných náležitostech tohoto získání a zpracování. Obsahem tohoto předání informací musí být minimálně kontaktní údaje správce a jeho případného pověřence pro ochranu osobních údajů, rozsah získaných údajů, účel zpracování a legitimní titul zpracování včetně doby, do kdy je platný. 2. Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí založeného na profilování: subjekt údajů nesmí být součástí rozhodování výhradně pomocí automatických prostředků – tedy podle automatizovaného vyhodnocování osobních údajů například na základě zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se subjekt údajů nachází, nebo jeho pohybu. Výjimku z tohoto zákazu tvoří situace, kdy je takové rozhodnutí nutné ke splnění smlouvy mezi správcem a subjektem údajů, když k němu subjekt údajů dal souhlas nebo je přímo povoleno jiným právním předpisem. 3. Právo na výmaz („právo být zapomenut“): by se mělo uplatnit automaticky tam, kde pro daný osobní údaj pominul účel zpracování, nebo pro další kompatibilní účel, nebo pokud například subjekt údajů odvolá svůj souhlas se zpracováním. Pokud by snad správce v takové situaci k výmazu nepřistoupil automaticky, má subjekt údajů možnost si realizaci tohoto práva vyžádat. 4. Právo obrátit se na pověřence na ochranu osobních údajů (DPO): v případě, že zpracování osobních údajů probíhá v organizaci, která má povinnost jmenovat pověřence na ochranu osobních údajů, má subjekt údajů právo se na tohoto pověřence obrátit s dotazy či s žádostmi o vysvětlení nejasností. 5. Právo na poskytnutí svobodného souhlasu se zpracováním osobních údajů a jeho odvolání: v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, musí být správce schopný tento souhlas jasně doložit. Zároveň musí být souhlas svobodný a subjekt údajů musí mít možnost ho odvolat stejně snadno, jako ho udělil. 6. Právo na opravu či aktualizaci údajů: je aplikováno automaticky, avšak subjekt údajů jej může uplatnit i na vlastní žádost v případě, že by správce k opravě či aktualizaci údajů nepřistoupil z vlastní iniciativy. Správce je v rámci tohoto práva povinen bez zbytečného odkladu opravit nepřesné osobní údaje, které se týkají daného subjektu. Subjekt údajů má současně právo na doplnění neúplných osobních údajů, například formou dodatečného prohlášení. II. Práva subjektu údajů na vyžádání: 1. Právo získat od správce osobních údajů potvrzení o zpracování údajů: každý subjekt údajů má možnost takovou žádost uplatnit u kteréhokoliv správce údajů a získat tak od správce potvrzení, zda daný správce jeho osobní údaje zpracovává či nikoliv. 2. Právo na přístup subjektu ke svým osobním údajům: subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, která správce zpracovává. Subjekt údajů by měl obdržet minimálně informace o rozsahu, účelu a době zpracování; příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou osobní údaje předávány; zdroji, odkud byly osobní údaje získány; skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování; zda probíhá předávání do třetí země a zda byly přijaty vhodné záruky v případě takového předání. 3. Právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů: je součástí práva na přístup k údajům, kterou lze uplatnit na žádost subjektu údajů. Správce je v případě požadavku subjektu údajů povinen poskytnout mu kopii zpracovávaných osobních údajů. 4. Právo na omezení zpracování: subjekt údajů má v některých zvláštních případech právo na omezení zpracování za předpokladu, že je zapotřebí ověřit přesnost zpracovávaných osobních údajů, nebo jsou dány důvody pro výmaz, který však nelze z různých důvodů realizovat nebo kdy jsou údaje nutné pro obhajobu právních nároků a také v situaci, kdy subjekt údajů vznesl proti jejich zpracování námitku. 5. Právo na přenositelnost údajů: právo subjektu údajů na získání osobních údajů, které se jej týkají, od správce, který je zpracovává a možnost předání těchto údajů jinému správci. Údaje musejí být předány ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Nesmí jít tedy o formát, který by licenčně zatížil příjemce osobních údajů. Další podmínkou pro realizaci přenositelnosti je, že se jedná o zpracování založené na souhlasu nebo smlouvě a současně jde o zpracování automatizované. Součástí práva na přenositelnost je i nárok subjektu údajů na to, aby předání údajů bylo realizováno přímo mezi správci údajů navzájem bez toho, aby se subjekt údajů musel sám na přenosu údajů podílet. 6. Právo vznést námitku: subjekt údajů disponuje právem vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, a to včetně profilování. Správce v takovém případě osobní údaje subjektu dále nezpracovává, pokud přímo neprokáže, že k danému zpracování má závažné a oprávněné důvody (např. jiný legitimní právní titul pro toto zpracování). Tato práva lze uplatnit: ústně – v sídle obce písemně – osobně v sídle obce e-mailem: obecvesce@volny.cz telefonicky na tel. čísle: 381 523 337 Jaké osobní údaje v jednotlivých agendách zpracováváme? Velkou část osobních údajů obec zpracovává na základě plnění právní povinnosti plynoucí například ze zákona o evidenci obyvatel, zákona o volbách, stavebního zákona, zákona o obcích, o místních poplatcích, o matrikách, zákon o svobodném přístupu k informacím a mnoha dalších. Takto zpracováváme především jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, státní příslušnost, údaje o uzavření manželství, o úmrtí a další osobní údaje. Tyto údaje zpracovávají určení zaměstnanci na obecním úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti příslušným státním a dalším úřadům a veřejným institucím. Dále naše obec zpracovává osobní údaje na základě plnění z uzavřených smluv, a to například o svých zaměstnancích, dodavatelích, kupujících nebo nájemcích nemovitostí obce. Takto zpracovává především jejich identifikační a kontaktní údaje, u zaměstnanců potom například i údaje o zdravotní pojišťovně, bankovním spojení nebo odměně. Tyto údaje zpracovávají určení zaměstnanci na obecním úřadě, případně je předáváme příslušným úřadům, například správě sociálního zabezpečení, finanční správě, zdravotním pojišťovnám či zpracovatelům na základě uzavřených zpracovatelských smluv. V neposlední řadě zpracovává obec osobních údaje na základě svého oprávněného zájmu, například pro informování občanů nebo oceňování jejich životních jubileí. Tyto údaje zpracovávají určení zaměstnanci na našem úřadě. Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem. Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské Unie. Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování. Osobní údaje jsou zpracovány pouze v souladu s legitimním účelem, v souladu s příslušným právním titulem pro zpracování a nejsou a nesmí být zpracovány k jinému účelu. Komplexní analýza jednotlivých agend, ve kterých obec zpracovává osobní údaje, je k nahlédnutí v sídle obce. K čemu je nám pověřenec? Na pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce. Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů E-mail: krandlova@gmail.com Tel. +420 728 093 025