Volby do Evropského parlamentu 2024

Oznámení o době a místě konání voleb

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb

V souladu s ustanovením § 32 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 62/2003 Sb., o volbě do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j i

  1. Volba prezidenta republiky se uskuteční

v pátek 7. června 2024 od 14:00 hodin do 22:00 hodin

v sobotu 8. června 2024 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

  1. Místem konání ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově OÚ Vesce
  2. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním příkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.
  3. Každému voliči budou dodány minimálně 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
  4. Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné.
  5. Voliči se sníženou možností pohybu mohou využít přenosné hlasovací urny. Tuto skutečnost volič oznámí na telefonní číslo volební místnosti: 381 523 337.

 

 

 

Ve Vesci, dne 23. května 2024                                  ____________________

                                                                                       Bc. Martin Novák

                                                                                     Starosta obce Vesce