Vyhlášky a nařízení

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OBEC VESCE

Zastupitelstvo obce Vesce

Obecně závazná vyhláška Obce Vesce č. 1/2021,

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

 

Zastupitelstvo obce Vesce se na svém zasedání dne 11. listopadu 2021 usnesením č. 6/8/2021 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém odpadového hospodářství na území obce Vesce

2) Každý je povinen odpad nebo movitou věc, kterou předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu zákonem o odpadech a touto vyhláškou[1].

3) V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad, s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu[2].

4) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládaní se směsným komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

Čl. 2

Oddělené soustřeďování komunálního odpadu

 

 1. Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:
 1. Biologické odpady rostlinného původu,
 2. Papír,
 3. Plasty včetně PET lahví,
 4. Sklo,
 5. Kovy,
 6. Nebezpečné odpady,
 7. Objemný odpad,
 8. Jedlé oleje a tuky
 9. Směsný komunální odpad

 

 1. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a h).
 2. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob.

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou kontejnery

 

 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:

Sběrné nádoby na plast, sklo, papír a kov jsou umístěny:

          Vesce u KD Vesce (GPS: 49.2495914N, 14.6769161E),

          Vesce – východní část obce (GPS: 49.2501075N, 14.6859575E),

          Mokrá u zastávky (GPS: 49.2557961N, 14.6730136E),

          Čeraz na křižovatce s místní komunikací (GPS: 49.2472522N, 14.6929047E)

Sběrná nádoba na jedlé oleje a tuky je umístěna:

          Vesce u KD Vesce (GPS: 49.2495914N, 14.6769161E)

Sběrná nádoby na bioodpad jsou umístěny:

          mezi obcemi Vesce a Čeraz (GPS: 49.2495581N, 14.6872439E),

          Vesce – pod budovou dílen (GPS: 49.2491814N, 14.6777417E),

          Mokrá – GPS: (49.2570317N, 14.6731431E)

 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 

 1. Biologické odpady rostlinného původu, barva zelená
 2. Papír, barva modrá
 3. Plasty, PET lahve, barva žlutá,
 4. Sklo, barva bílá pro čiré sklo a barva zelená pro smíšené sklo,
 5. Kovy, barva šedá
 6. Jedlé oleje a tuky, barva modrá

 

 1. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
 2. Kontejnery je povinnost plnit tak, aby z nich odpad při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.

 

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

 1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován každou 1. sobotu v měsíci. Odpad lze odevzdat v budově bývalých dílen parc. č. st. 47 v obci Vesce (pod hostincem).
 2. Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

 

 

 

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

 

 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob.

 

 1. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován obdobným způsobem jako nebezpečný odpad.

 

 1. Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

 

Čl. 6

Shromažďování směsného komunálního odpadu

 

 1. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
 1. popelnice
 2. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 

Čl. 7

Nakládání s movitými věcmi v rámci předcházení vzniku odpadu

 1. Obec v rámci předcházení vzniku odpadu za účelem jejich opětovného použití nakládá s těmito movitými věcmi:
  1. Oděvy, textil, obuv a hračky
 2. Movité věci uvedené v odst. 1 lze předávat do nádoby, umístěné ve Vesci u KD (GPS: 49.2495914N, 14.6769161E). Movitá věc musí být předána v takovém stavu, aby bylo možné její opětovné použití.

Čl. 8

Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce (zpětný odběr)

 1. Obec v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:
  1. Elektrozařízení z kanceláří a domácností
  2. Baterie a akumulátory
 2. Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze předávat do červené nádoby, umístěné ve Vesci u KD (GPS: 49.2495914N, 14.6769161E).

Čl. 9

Povinnosti fyzických osob

Fyzická osoba je povinna:

 1. Zajistit přistavení sběrných nádob uvedených v čl. 6. odst. 1. písm. a) této vyhlášky v den svozu k místní komunikaci, a to za podmínek stanovených jinými právními předpisy.
 2. Zajistit dostatečný počet sběrných nádob pro odkládání směsného komunálního odpadu, sběrné nádoby plnit pouze tak, aby se nechaly jejich kryty zavřít a odpad z nich nevypadával.
 3. Třídit veškeré složky komunálního odpadu uvedené v článku 2 odst. 1 písm. a) až i) vyhlášky.

 

Čl. 10

Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob

 

 1. Právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému na základě smlouvy s obcí směsný komunální odpad po vytřídění ukládají do sběrných nádob dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a nádoby zpřístupní v den svozu svozové firmě.
 2. Právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému na základě smlouvy s obcí tříděné složky komunálního odpadu ukládají do sběrných nádob dle čl. 2 odst. 1 na místech dle čl. 3 odst. 2.
 3. Sazba poplatku se vypočte na základě aktuálně schváleného ceníku obce Vesce, který je uveřejněn na internetových stránkách obce www.obecvesce.cz.
 4. Úhrada se vybírá jednorázově, a to na základě vystavené faktury.

 

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

 

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
  č. 6/2019.
 2. Porušení této vyhlášky se postihuje v souladu s obecně závaznými předpisy[3]

 

 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2022

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

………………...……………….                                                          ………………..

Mgr. Petra Fetrová                                                                            Bc. Martin Novák

místostarostka                                                                                               starosta

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 26. 11. 2021

 

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 

 

[1] §61 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

[2] §60 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

 

[3] Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ozv-c.-1-2021-o-systemu-odpadoveho-hospodarstvi.pdf OZV č. 1/2021 2047.2 Kb