Vyhlášky a nařízení

Nařízení obce Vesce

č. 1/2020 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje

OBEC VESCE

 

Nařízení obce Vesce č. 1/2020

o zákazu podomního a pochůzkového prodeje

 

 

Zastupitelstvo obce Vesce se na svém zasedání dne 29.4.2020 usnesením č. 2/4/2020 usneslo vydat na základě ustanovení § 18 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1, § 84 odst. 3 a § 102 odst. 4 ve spojení s odst. 2 písm. d) a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

  1. Předmětem tohoto nařízení obce (dále jen „nařízení“) je stanovit, které formy nabídky a prodeje zboží (dále jen „prodej zboží“) nebo nabídky a poskytování služeb (dále jen „poskytování služeb“) prováděné mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem[1]) jsou na území obce Vesce zakázány.
  2. Účelem tohoto nařízení je nenarušování ochrany obydlí, zajištění veřejného pořádku a zvýšení bezpečnosti obyvatel obce Vesce a jejích místních částí.

Čl. 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se vymezují pojmy:

  1. Podomním prodejem se rozumí prodej zboží nebo poskytování služeb provozovaný bez pevného stanoviště obchůzkou jednotlivých bytů, domů, budov apod. bez předchozí objednávky.
  2. Pochůzkovým prodejem se rozumí prodej zboží nebo poskytování služeb na veřejném prostranství s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky, přičemž není rozhodující, zda ten, kdo zboží nebo služby prodává či nabízí, se přemísťuje nebo postává na místě.

Čl. 3

Zakázané formy prodeje zboží a poskytování služeb

  1. Na území obce Vesce se podomní a pochůzkový prodej zakazují.

Čl. 4

Druhy prodeje zboží a poskytování služeb a místa, na které se toto nařízení nevztahuje

Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem[2]) a rovněž se nevztahuje na akce organizované podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

Čl. 5

                                                  Závěrečná ustanovení

 

  1. Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštních právních předpisů[3].
  2. Toto nařízení nabývá účinnosti dne 15. dnem po vyvěšení na úřední desce.

 

 

 

                       

            ...................................                                                    ..........................................

                  Bc. Martin Novák                                                              Mgr. Petra Fetrová

                   starosta                                                                                    místostarostka

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 5.5.2020

Sejmuto z úřední desky dne:

Současně zveřejněno na elektronické úřední desce.

 

[1] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

[2] § 17 odst. 10 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

[3] § 4 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
narizeni-obce-1-2020-o-zakazu-podomniho-prodeje.pdf Nařízení obce Vesce 1457.5 Kb