Úřední deska

Zveřejnění - nápravná opatření

Přijatá nápravná opatření po kontrole výkonu samostatné působnosti dne 11.5.2018

 

Zastupitelstvo obce projednalo protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti a přijalo na veřejném zasedání dne 23.6.2018 nápravná opatření:

 

- obec porušila §92 odst. 1 věta první zákona o obcích tím, že zasedání ZO konané dne 24.6.2017 uskutečnilo po více jak 3 měsících od předchozího zasedání ZO.

K tomuto nelze přijmout nápravné opatření, ale bude do budoucna nutno svolávat jednání do lhůty 3 měsíců.

 

- obec porušila §16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích tím, že v případě žádosti o koupi pozemku obec překročila lhůtu pro její vyřízení tj. 90 dnů

K tomuto nelze přijmout nápravné opatření, ale do budoucna nutno dodržet lhůtu 90 dnů pro vyřízení žádosti.

 

- obec porušila §12 odst. 4 větu druhou zákona o obcích tím, že evidence právních předpisů, které vydala, neobsahuje data jejich schválení a účinnosti.

K tomuto přijímáme nápravné opatření – neprodleně doplnit evidenci právních předpisů o data jejich schválení a účinnosti, aby obsahovala veškeré zákonem stanovené náležitosti.

 

- obec porušila §15 odst. 1 InfZ tím, že žádost o poskytnutí informace ze dne 13.2.2018 vůbec nevyřídila.

K tomuto přijímáme nápravné opatření – obec neprodleně vyřídí žádost o informaci.

 

- obec porušila §16a odst. 5 InfZ tím, že stížnost ze dne 15.3.2018 vůbec nevyřídila.

K tomuto přijímáme nápravné opatření – obec neprodleně vyřídí žádost o informaci.

 

- obec porušila §5 odst. 3 InfZ tím, že informace poskytnuté na základě žádosti, kterou obec obdržela v roce 2017, ani případnou doprovodnou žádost, kterou obec obdržela v roce 2017, ani případnou doprovodnou informaci vyjadřující její obsah, nezveřejnila způsobem umožňující dálkový přístup.

K tomuto přijímáme nápravné opatření – obec neprodleně zveřejní informace poskytnuté na základě žádosti z roku 2017, v případě nedohledání spisového materiálu nelze nápravné opatření přijmout.

 

- obec porušila §5 odst. 4 InfZ tím, že ke dni kontroly nezveřejnila veškeré informace dle §5 odst. 1 a 3 InfZ způsobem umožňující dálkový přístup ve struktuře předepsané vyhláškou č. 442/2006 Sb.

K tomuto přijímáme nápravné opatření – obec doplní soubor povinně zveřejňovaných informací zveřejněných způsobem umožňujících dálkový přístup dle §5 odst. 1 a 2 InfZ a to dle struktury a s veškerými údaji danými vyhláškou č. 442/2006 Sb.

 

- obec porušila §18 odst. 1 InfZ tím, že výroční zprávu o poskytování informací za rok 2016 a rok 2017 nezveřejnila v zákonem stanovené lhůtě.

K tomuto nelze přijmout nápravné opatření.

 

Dále obec přijímá opatření k zamezení opakování nezákonných postupů orgánů obce výše uvedených – odpovědnou osobou za dodržování povinností stanovených příslušnými ustanoveními zákona o obchích a InfZ je starosta obce.