Úřední deska

Zápisy do mateřských škol

Informace k zápisu

Zápisy do mateřských škol pro rok 2021/2022

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (zejména školský zákon, správní řád a vyhláška o předškolním vzdělávání), které se v otázkách zápisů k předškolnímu vzdělávání v uplynulém roce nijak nezměnily. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok v mateřských školách provázejí, bude však potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

1. Vyhlášení zápisu a termín konání

Stanovený termín a místo zápisu ředitel zveřejní v místě obvyklým způsobem s dostatečným předstihem před zahájením zápisu. Zápisy se konají v souladu se školským zákonem od 2. května do 16. května 2021.

2. Způsob podání žádosti

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisů, je důležité nastavit organizaci zápisu tak, aby umožňovala distanční průběh od začátku do konce a zároveň vycházela vstříc individuálním podmínkám jednotlivých rodin. Za všech okolností je nutné dodržet v dané době platná mimořádná protiepidemická opatření. Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 •  do datové schránky školy,
 •  e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
 •  poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 •  osobním podáním ve škole.

3. Upřesnění k přílohám žádosti

Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem. Tato kopie pak musí být součástí spisu. Zákonný zástupce dokládá potvrzením od praktického lékaře řádné očkování dítěte. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

4. Doplňující informace

 • Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.
 • Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat od zákonných zástupců jejich originál nebo ověřenou kopii.
 • Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.

5. Často kladené otázky k zápisům do MŠ

 • Jak je to s přijímáním dětí k předškolnímu vzdělávání? Kdo rozhoduje o přijetí, kdo stanovuje kritéria, má dítě právo na předškolní vzdělávání?

K předškolnímu vzdělávání přijímá děti ředitel mateřské školy na základě kritérií stanovených vnitřním předpisem. Kritéria se zveřejní předem způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo na místě obvyklém. Přednostně se přijímají děti od tří let vždy s podmínkou trvalého pobytu ve spádovém obvodu mateřské školy. Děti mladší tří let nemají na přijetí do mateřské školy právní nárok.

 • Mají mateřské školy určené spádové obvody? Která mateřská škola má povinnost přijmout dítě?

Pro mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí stanovují obce spádové obvody podobně jako je tomu u základních škol. Obec musí zajistit místa v mateřské škole pro děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu. Požádat o přijetí může zákonný zástupce dítěte i v jiné mateřské škole. Pokud bude mít volnou kapacitu, může dítě přijmout, i když má dítě místo trvalého pobytu v jiné obci.

 • Kdo má nárok na přednostní přijetí do mateřské školy?

Při zápisu v květnu jsou přednostně přijímány děti tříleté a starší. V případě, že má mateřská škola volná místa je možné přijmout děti od dvou let věku, pokud má pro ně škola vytvořeny potřebné podmínky.

 • Je možné podat žádost o přijetí dítěte do mateřské školy mimo termín? Resp. zda nevyužití tohoto termínu může být důvodem k zamítnutí žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy.

Pro podání žádosti k přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu v období od 2. do 16. května a zveřejní způsobem v místě obvyklým. Pokud zákonný zástupce podává žádost o přijetí mimo termín zápisu, může být dítě přijato v případě, že má škola volnou kapacitu.

 • Musí být dítě při vstupu do mateřské školy očkováno?

Povinnost prokázat povinné očkování před vstupem do mateřské školy ukládá zákonným zástupcům dítěte zákon o ochraně veřejného zdraví. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 • Jak je to při přijímání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami?

Nárok na přijetí ve spádové mateřské škole má každé dítě od věku tří let. Pokud jsou u dítěte speciální vzdělávací potřeby stanoveny školským poradenským zařízením, doloží zákonní zástupci doporučení ke vzdělávání tohoto dítěte již při podání žádosti o přijetí.

 • Jak se budou řešit případy, kdy děti k zápisu nepřišly?

Nepřihlásit dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání školský zákon neumožňuje. Zákonní zástupci mohou volit pro své dítě z několika variant povinného předškolního vzdělávání, a to podle toho, co je pro něj nejvhodnější. V případě, že bývá dítě často nemocné nebo má rodina jiné důvody pro to, aby dítě nedocházelo do kolektivu vrstevníků, mohou zákonní zástupci zvolit formu individuálního vzdělávání, při němž dítě do mateřské školy nedochází. Každopádně, pokud zákonný zástupce nesplnil svou zákonnou povinnost, dopustil se přestupku (§ 182a školského zákona). Za uvedené přestupky lze uložit pokutu až do výše 5 000 Kč a projednává je obecní úřad obce s rozšířenou působností. Více naleznete ve stanovisku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti, které pobývají v cizině více než 90 dní. MŠMT doporučuje zákonným zástupcům dětí, které pobývají v cizině, aby tuto skutečnost spádové mateřské škole oznámili, pokud mají na území České republiky trvalý pobyt. Legislativní podmínky přijímacího řízení platí (bez ohledu na zřizovatele) pro všechny mateřské školy, které jsou zapsané v rejstříku škol a školských zařízení. Zápis školy v tomto rejstříku lze ověřit na https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/.

Informace o celém průběhu zápisů získáte:
Mateřská škola DUHA Soběslav, sídliště Míru 750
www.msduhasobeslav.cz v záložce „chci chodit do duhy“ - „poprvé k zápisu“

 • ikona na webových stránkách „ptejte se nás“
 • informační schránka vedle vstupu do zahrady školy

Kontakty pro komunikaci: Mgr. Alena Krejčová ředitelka školy +420 723 540 918 Martina Hasmanová zástupce ředitele školy +420 725 054 675
info@msduhasobeslav.cz
Mateřská škola Soběslav, Nerudova 711
www.mssobeslav.cz - v záložce „Zápis“
• informační leták na vstupní brance mateřské školy
Kontakty pro komunikaci: Bc. Eva Kuklová ředitelka školy +420 606 687 263 ms.nerudova@email.cz

Důležité upozornění
Úpravou vyhlášky č.3/2019 Města Soběslavi mohou rodiče zvolit školu dle svého výběru. Školským obvodem obou mateřských škol zřizovaných městem Soběslav je území města Soběslavi, včetně spádových obcí (Borkovice, Dírná, Dráchov, Klenovice, Komárov, Mažice, Mezná, Myslkovice, Přehořov, Roudná, Sedlečko u Soběslavě, Skalice, Třebějice, Vesce, Vlastiboř, Zálší, Zvěrotice).

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-k-zapisu.pdf Informace 1921.3 Kb