Úřední deska

Výzva k předkládání nabídek

prodej pozemku parc. č. 238/1

 

 

    1. Obec Vesce zveřejňuje výzvu k předložení nabídek

 na prodej části pozemku parc. č. 238/1 o přibližné výměře 1.103 m2 v k.ú. Čeraz, druh pozemku ostatní plocha – neplodná půda.

 

I. Popis pozemku a podmínky prodeje:

 • podle územního plánu určen jako plocha zeleně
 • pozemek je zatížen vedením kabele elektronických komunikací
 • minimální prodejní cena je 300 Kč za 1 m2
 • využití pouze k soukromým účelům

II. Nabídka musí obsahovat:

 • návrh ceny v Kč za 1 m2
 • identifikaci žadatele, tj. jméno a adresu
 • podpis žadatele

III. Místo a čas pro podání nabídek:

       Nabídku lze podat:

 • osobně v pracovních dnech
 • Pondělí: 9:00 - 11:30
 • Úterý: 13:00 - 16:00
 • Středa: 9:00 - 11:30
 • Čtvrtek: 9:00 - 11:30, 17:00 - 18:00
 • Pátek: 9:00-11:30 (v poslední den do 17:00 hodin) na sídlo zadavatele
 • zasláním doporučeně poštovní zásilkou na adresu sídla zadavatele tak,
  aby byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek.

Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel si takovou nabídku ponechá a účastníka výběrového řízení vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

 

Nabídka musí být podána v zalepené obálce označené hesly „NEOTVÍRAT - SOUTĚŽ“ a „Záměr Obce Vesce - prodej pozemku 238/1“ a opatřena adresou žadatele. Nabídku je nutné doručit nejpozději do 31. 3. 2022 do 17:00 hodin na adresu Obec Vesce, Vesce 33, 392 01 Vesce.

 

IV. Kritérium hodnocení

Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria nejvyšší nabídkové ceny v Kč za 1m2 váha 100 %.

 

V. Otevírání obálek, výběr žadatele

Otevírání obálek proběhne dne 31. 3. 2022 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Obce Vesce.

Pozemek bude prodán zájemci, kterého vybere Zastupitelstvo obce Vesce na základě doporučení výběrové komise. Vybraný žadatel bude písemně vyrozuměn a vyzván k uzavření smlouvy o prodeji.

Uzavřít smlouvu o prodeji je vybraný žadatel povinen nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemného vyrozumění, jinak na jeho místo nastupuje v pořadí druhý žadatel, který je povinen uzavřít smlouvu o prodeji ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byl k uzavření smlouvy vyzván. Tento postup se uplatní pro každého dalšího žadatele, jehož nabídka v pořadí určeném Zastupitelstvem obce následuje za žadatelem, kterému vzniklo právo uzavřít smlouvu o prodeji, ale ve lhůtě ji neuzavřel.

 

VI. Výhrady vyhlašovatele:

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů, případně výběrové řízení zrušit.

Podané nabídky nebudou uchazečům vráceny.

Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů vynaložených na účast ve výběrovém řízení.

Místo plnění je volně přístupné. Kontaktní osobou je Bc. Martin Novák, starosta obce, tel.: 381 523 337, email: obecvesce@volny.cz, který zájemcům poskytne další požadované informace.

 

 

Ve Vesci dne 18. 3. 2022                                                            

                                                                         Bc. Martin Novák

                                                                        starosta obce Vesce

 

Zveřejněno: 18. 3. 2022                             

Sejmuto: 31. 3. 2022