Úřední deska

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),
v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující
opatření obecné povahy,
kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod
č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j.
41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 následovně:
I.
Příloha č. 1 opatření obecné povahy č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění
opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 se nahrazuje
přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.
II.
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou je
toto opatření obecné povahy oznámeno, na úřední desce Ministerstva zemědělství.
63920/2019-MZE-16212 2
III.
Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností.
Odůvodnění:
Od vydání opatření obecné povahy č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019, ve znění
opatření č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019, došlo ke změně okolností při vývoji
kalamitního poškození lesních porostů, na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto
změnou.
Ke změně přílohy č. 1:
Ke změně přílohy č. 1 (změna územní působnosti opatření) bylo nezbytné přistoupit
z důvodu změny kalamitní situace v lesích na území ČR od doby vydání opatření obecné
povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019, kdy v důsledku šíření kůrovců došlo
k zasažení a přímému ohrožení dalších katastrálních území kůrovcovou kalamitou
v rozsahu, který si vyžaduje uplatnění opatření 2. 1. až 2. 5. uvedená v opatření obecné
povahy č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j.
41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019.
Podkladem pro změnu přílohy č. 1 jsou výstupy analýzy dat dálkového průzkumu Země
zpracované Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, v rámci které byl
detekován výskyt suchých stromů a holin v ohrožených lesních porostech a následně
hodnocen ve vztahu k zastoupení ohrožených lesních porostů pro každé jedno katastrální
území v ČR. Výsledky této analýzy byly dále upřesněny na základě skutečností známých
Ministerstvu zemědělství z úřední činnosti, tedy z konzultace s orgány státní správy lesů
jednotlivých krajských úřadů, dílčích terestrických šetření a rekognoskačních letů. Výsledný
výběr katastrálních území, nově zařazovaných do přílohy č. 1 tohoto opatření obecné
povahy, pak zohledňuje i potřebu ucelení dílčích rozdrobených oblastí do kompaktních celků
a jejich ohraničení s ohledem na již zasažené okrajové plochy. Ucelení oblastí a jejich
ohraničení je provedeno tak, aby byla zajištěna aktuálnost přílohy pro praktické využití
vlastníky lesů zhruba do konce prvního pololetí 2020.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního
řádu).
Ing. Václav Lidický
ředitel odboru hospodářské úpravy
a ochrany lesů
Otisk úředního razítka
Přílohy:
1. Seznam katastrálních území, v nichž platí opatření 2. 1. až 2. 5. uvedená v opatření
obecné povahy č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné
povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019.
63920/2019-MZE-16212 3
Rozdělovník:
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností - se žádostí o vyvěšení na úřední desce
úřadu
Všechny obce na území České republiky - na vědomí a se žádostí o vyvěšení na úřední
desce obecního úřadu (§ 173 odst. 1 správního řádu)
Krajské úřady – na vědomí
Vyvěšeno dne
Sňato dne

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oop-2019-3-priloha-c.-1.pdf 682.2 Kb
oop-63920-2019-mze-16212.pdf 213.4 Kb