Úřední deska

Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZAŘAZENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ DO KATEGORIE MÍSTNÍ KOMUNIKACE

 

 

Obecní úřad Vesce, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací, podle § 40 odst. 5a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), oznamuje, že dne 22. 11. 2022 bylo zahájeno správní řízení ve věci zařazení vybraných pozemních komunikací na správním území obce Vesce, v k. ú. Vesce u Soběslavi, Mokrá u Soběslavi a Čeraz, do kategorie místní komunikace podle přehledu parcelních čísel a vlastníků pod úseky komunikací. Jedná se o místní komunikace II. třídy č. 01b, místí komunikace III. třídy č. 01c – 15c. Podrobnosti jsou patrné v přílohách.

 

Silniční správní úřad si je vědom, že tímto řízením mohou být dotčena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení, kterých je více, proto oznámil zahájení řízení veřejnou vyhláškou, v souladu s ustanovením § 144 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (dále jen správní řád).

 

Obecní úřad Vesce, jako příslušný silniční správní úřad oznamuje podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací na území obce Vesce do kategorie místní komunikace a žádá účastníky řízení, aby své námitky uplatnili do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. (Doručením je ve smyslu, ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů považován patnáctý den po vyvěšení).

 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na obecním úřadě ve Vesci v úřední hodiny.

 

 

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Mohou se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí,
popřípadě navrhnout jejich doplnění. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

 

Bc. Martin Novák

Starosta obce Vesce

 

 

Přílohy:

01 – pasport místních komunikací – textová část

02 – pasport místních komunikací – výkresová část

 

Toto opatření musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Vesce.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
p-mk-vesce-33-392-01-sobeslav-vykres.pdf Pasport místních komunikací - výkresová část 4246.8 Kb
p-mk-vesce-33-392-01-sobeslav.pdf Pasport místních komunikací - textová část 4860.8 Kb