Úřední deska

Upozornění pro občany

Informace o výskytu ptačí chřipky u volně žijících ptáků

Dne 04.11.2021 obdržela Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj z Národní referenční laboratoře pro aviární influenzu a newcastleskou chorobu při Státním veterinárním ústavu Praha protokol o zkoušce č. SVP 21312/21, který obsahuje pozitivní výsledek vyšetření orgánů dvou labutí velkých na přítomnost viru vysocepatogenní avirání influenzy subtyp H5N1. Uhynulí ptáci byli nalezeni na slepém rameni řeky Lužnice v místě označovaném na Švadlačkách v k.ú. 751707 Soběslav. Jelikož byl virus ptačí chřipky potvrzen u volně žijících ptáků, nebudou v souladu s platnou legislativou přijímána žádná další opatření a stanovována pásma kolem místa nálezu uhynulých volně žijících ptáků.

Ptačí chřipka – informace pro drobnochovatele
Influenza drůbeže, známá také jako ptačí chřipka, je virové onemocnění postihující ptáky. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak drůbež jako slepice, krůty, kachny a husy. Postižená zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu 1 – 2 dnů. K přenosu dochází především trusem nemocných ptáků. Úhyn ptáka na ptačí chřipku lze potvrdit pouze v laboratoři.
Inkubační doba je časový úsek mezi kontaktem s původcem nákazy a vzplanutím klinických příznaků. V případě influenzy je to pouze několik dní. První příznaky se obvykle objeví do jednoho týdne.
Infikovaná zvířata jsou otupělá a mají načepýřené peří, jsou netečná, odmítají se pohybovat, mají dýchací potíže, jsou apatická (obr. 1). Příjem krmiva je výrazně snížen nebo se objeví úplné nechutenství. Rovněž snáška se výrazně snižuje nebo se úplně zastaví. Vejce jsou deformovaná a mají tenkou skořápku. Některá zvířata vykazují příznaky nachlazení (výtok z nosu, kýchání). Během jednoho až dvou dnů dochází k vysokému úhynu. Zjišťovány jsou krváceniny a nekrotické změny na hřebínku a lalůčcích (obr. 2), edém hlavy (obr. 3). Mohou se objevit otoky a krváceniny na končetinách (obr. 4).

Ilustrativní obrázky příznaků
V případě podezření na výše uvedené příznaky u ptáků informujte ihned o události soukromého veterinárního lékaře nebo místně příslušnou krajskou veterinární správu. Nedovolte vstup cizím osobám do postiženého místa
Zásady pro drobnochovatele drůbeže
V rizikových obdobích (jarní a podzimní migrace volně žijících ptáků) výrazně doporučujeme chovatelům drůbeže, která má přístup do venkovních výběhů, tam kde je to technicky a provozně možné, umístění zvířat uvnitř budov.
• ideální je drůbež chovat v uzavřených objektech a chránit ji před kontaktem s volně žijícím ptactvem;
• slepice, kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží;
• v chovech, kde není možno zajistit chov v uzavřeném objektu, přijmout opatření, která v nejvyšší možné míře zabrání kontaktu s volně žijícími ptáky;
• krmivo a vodu umístit uvnitř budovy, v krajním případě pod přístřeškem;
• pokud možno zamezit pobytu na vodních plochách, kde jsou i volně žijící vodní ptáci, nebo v blízkosti těchto vodních ploch a toků;
• pokud možno nenapájet neošetřenou vodou z povrchových vodních nádrží; ke kterým mají přístup volně žijící ptáci
• venkovní vodní nádrže dle možností chránit před volně žijícími ptáky (sítě, ploty, zábrany);
• zamezit znečištění krmiva a vody trusem volně žijících ptáků.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-964366721-0-letak-k-ptaci-chripce-pro-drobnochovatel.pdf 141.6 Kb
priloha-964366721-1-letak-k-ptaci-chripce-pro-verejnost.pdf Leták 44.2 Kb