Úřední deska

Provozní řád hřiště

PROVOZNÍ  ŘÁD

VÍCEÚČELOVÉHO  HŘIŠTĚ 

Majitel a provozovatel: OBEC Vesce, Vesce 33, 392 01 Soběslav

IČO: 00667234

Kontakt: obecvesce@volny.cz, 381 523 337

 

 

Užívání víceúčelového hřiště je na vlastní nebezpečí!

Majitel nenese zodpovědnost za jakýkoliv úraz způsobený porušením tohoto provozního řádu!

Majitel nenese zodpovědnost za škodu nebo zcizení soukromých věcí návštěvníků.

 

 

 Provozní podmínky:

 • Na hřiště je povolen vstup v čisté obuvi, s hladkou podrážkou (tenisky, botasky, cvičky). Je zakázán vstup v obuvi s kolíky (kopačky, tretry apod.), jízda na kole, na motorových vozidlech, kolečkových bruslích a skateboardu.
 • Dětem mladším 12 let je vstup do areálu povolen jen v doprovodu dospělé osoby.
 • Nošení nápojů do areálu hřiště je povoleno pouze v plastových uzavíratelných lahvích.
 • Osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek je vstup zakázán.
 • V době uzavření areálu hřiště je vstup přísně zakázán.

V areálu hřiště je dále zakázáno:

 • kouřit v celém prostoru hřiště,
 • konzumovat alkoholické nápoje a omamné látky,
 • odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená,
 • odhazovat žvýkačky na umělý povrch a jeho okolí,
 • poškozovat zařízení areálu a zeleň,
 • vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu,
 • používat otevřený oheň,
 • manipulovat s ostrými předměty, kamením, štěrkem apod.,
 • přinášet do areálu střelné zbraně, výbušniny, pyrotechniku, jedovaté látky, chemikálie či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat,
 • lézt po konstrukcích, sítích apod.,
 • přemísťovat pevné i mobilní zařízení hřiště mimo stanovená místa,
 • narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem,
 • vodit psy a jiná zvířata na hřiště a do celého prostoru
 • provádět veřejnou produkci, která by ohrožovala klidné užívání víceúčelového hřiště a klid obyvatel bydlících v nejbližším okolí,

Povinnosti uživatele

 • Uživatel si při vstupu na hřiště zkontroluje jeho stav a případné zjištěné škody neprodleně oznámí správci, který je zapíše do provozní knihy. Pokud tak uživatel neučiní, nese plné riziko odpovědnosti za škody, které budou zjištěny správcem areálu či dalším uživatelem při vstupu hřiště.
 • Po ukončení užívání je uživatel povinen uvést hřiště do výchozího stavu a provést úklid jím používaného zařízení. Případné škody, které uživatel způsobí, je povinen oznámit správci, který provede o události zápis do provozní knihy, včetně jména, adresy a ověření totožnosti uživatele, který škodu způsobil. Náklady na opravy či pořízení nového zařízení hradí v plném rozsahu uživatel, který škodu způsobil.
 • Správce areálu je oprávněn okamžitě ukončit užívání areálu hřiště nebo vykázat z areálu všechny osoby, které nedodržují tento provozní řád, svou činností ohrožují bezpečnost jiných uživatelů či návštěvníků víceúčelového hřiště, nebo poškozují majetek a zařízení sportovního areálu.
 • Poškození hřiště nebo poškození nářadí klíče bude hradit uživatel v plné výši.
 • Míče a jiné sportovní náčiní si zajišťují hráči sami. Hokejky se mohou používat pouze plastové, florbalové.

 

Při opakovaném porušení podmínek provozu je provozovatel na návrh správce oprávněn vyloučit na dobu neurčitou z užívání sportoviště osoby, případně skupiny (organizace), které toto porušování způsobují či za ně zodpovídají.

 

 

Provozní doba víceúčelového hřiště :

 • Hřiště je volně přístupné občanům s trvalým pobytem v obci Vesce, Čeraz nebo Mokrá
 • Provozní doba je od pondělí do neděle od 8:00 do 22:00
 • V zimních měsících, tj. od října do dubna je vstup na víceúčelové hřiště povolen pro veřejnost pouze při venkovní teplotě nad +5° C a bez sněhové pokrývky.
 • Provozní doba může být po posouzení provozovatelem upravena dle světelných a klimatických podmínek.
 • Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nebo z bezpečnostních či technických důvodů může být rozhodnutím provozovatele, prostřednictvím správce, provoz omezen či zrušen na dobu nezbytně nutnou.

 

Provozní řád víceúčelového hřiště Vesce projednalo a schválilo Zastupitelstvo obce dne 5. 2. 2022.