Úřední deska

Oznámení o zveřejnění záměru

pronájmu část "A" budovy parc. č. st. 47 v k.ú. Vesce u Soběslavi

Obec Vesce

v souladu s ustanovením § 39 zákona 128/2000 Sb.

 

zveřejňuje záměr obce 

 

pronajmout
 

část „A“ budovy bez čísla popisného, parc. č. st.  47 v k.ú. Vesce u Soběslavi

 

Občané a zájemci o pronájem se k tomuto záměru mohou vyjádřit, sdělit své připomínky a podat své nabídky do 15 dnů od zveřejnění tohoto záměru, a to písemně adresované na níže uvedené sídlo OÚ Vesce.

 

 

I. Popis předmětu pronájmu

Jedná se o budovu dílen bývalého JZD, které byly využívány a udržovány do letošního roku společností Eurofarms. Prostor je nabízen k pronájmu bez vybavení. Zdroj vytápění – kotel na pevná paliva. Dispozice předmětu pronájmu: dílna – 154 + 44 m2, sklad nářadí 11 m2, příruční sklad 11 m2 sociální zařízení a šatna.

 

II. Podmínky pronájmu

 • minimální nájemní cena je 8.000 Kč za 1 měsíc
 • v ceně nájemného není zahrnuta spotřeba energií

 

III. Nabídka musí obsahovat:

 • návrh ceny v Kč za 1 m2
 • identifikaci žadatele, tj. jméno a adresu
 • podpis žadatele
 • čestné prohlášení žadatele, že se seznámil s návrhem nájemní smlouvy (zveřejněný společně s tímto záměrem na elektronické úřední desce) a souhlasí s jejím znění a dále čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči obci Vesce

 

IV. Místo a čas pro podání nabídek:

       Nabídku lze podat:

 • osobně v pracovních dnech
 • Pondělí: 7:00 – 12:00
 • Čtvrtek:13:00 - 18:00  (v poslední den do 17:00 hodin) na sídlo zadavatele

 

 • zasláním doporučeně poštovní zásilkou na adresu sídla zadavatele tak,
  aby byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek.

Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel si takovou nabídku ponechá a účastníka výběrového řízení vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

 

Nabídka musí být podána v zalepené obálce označené hesly „NEOTVÍRAT - SOUTĚŽ“ a „Záměr Obce Vesce – pronájem budovy dílen – část A“ a opatřena adresou žadatele. Nabídku je nutné doručit nejpozději do 5.11.2020 do 17:00 hodin na adresu Obec Vesce, Vesce 33, 392 01 Vesce.

 

V. Kritérium hodnocení

Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria nejvyšší nabídkové ceny v Kč za 1 měsíc váha 100 %.

 

VI. Otevírání obálek, výběr žadatele

Otevírání obálek proběhne dne 5.11.2020 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Obce Vesce. Zájemci, kteří podají nabídku, mohou být otevírání obálek přítomni. Prostor bude pronajmut zájemci, kterého vybere Zastupitelstvo obce Vesce na základě doporučení výběrové komise. Vybraný žadatel bude písemně vyrozuměn a vyzván k uzavření smlouvy o prodeji.

 

Uzavřít smlouvu o pronájmu je vybraný žadatel povinen nejpozději do 15 dnů ode dne doručení písemného vyrozumění, jinak na jeho místo nastupuje v pořadí druhý žadatel, který je povinen uzavřít smlouvu o pronájmu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy byl k uzavření smlouvy vyzván. Tento postup se uplatní pro každého dalšího žadatele, jehož nabídka v pořadí určeném Zastupitelstvem obce následuje za žadatelem, kterému vzniklo právo uzavřít smlouvu o pronájmu, ale ve lhůtě ji neuzavřel.

 

VII. Výhrady vyhlašovatele:

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů, případně výběrové řízení zrušit. Podané nabídky nebudou uchazečům vráceny. Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů vynaložených na účast ve výběrovém řízení.

 

Místo plnění je nepřístupné. Kontaktní osobou je Bc. Martin Novák, starosta obce, tel.: 381 523 337, email: obecvesce@volny.cz, který zájemcům poskytne další požadované informace a po domluvě zpřístupní objekt.

 

Ve Vesci dne 22. 10. 2020                                                           

 

 

                                                                          Bc. Martin Novák

                                                                        starosta obce Vesce

 

Zveřejněno: 22. 10. 2020                           

Sejmuto: 6. 11. 2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
20201020-125307.jpg Fotografie 1424.4 Kb
20201020-130458.jpg Fotografie 1275.7 Kb
20201020-130511.jpg Fotografie 1296.3 Kb
20201020-130539.jpg Fotografie 1098.2 Kb
20201020-130550.jpg Fotografie 1070.8 Kb
20201020-130606.jpg Fotografie 1007 Kb
20201020-130627.jpg Fotografie 770.2 Kb
20201020-130642.jpg Fotografie 1143.9 Kb
dilny-.jpg 345.7 Kb
najemni-smlouva-dilny-a.pdf Návrh smlouvy 135.6 Kb
zamer-pronajmu-dilen-a.pdf Záměr pronájmu 2927.2 Kb