Úřední deska

Oznámení o zveřejnění záměru

prodeje pozemku parc. č. 112/22

Obec Vesce

 

v souladu s ustanovením § 39 zákona 128/2000 Sb.

zveřejňuje záměr obce 

prodat

 

pozemek parc. č. 112/22 o výměře 1.617 m2 v k.ú. Vesce, který je vázán věcným břemenem technické infrastruktury, druh pozemku orná půda.

 

Občané a zájemci o koupi pozemku se k tomuto záměru mohou vyjádřit, sdělit své připomínky a podat své nabídky do 27 dnů od zveřejnění tohoto záměru, a to písemně adresované na níže uvedené sídlo OÚ Vesce.

 

 

I. Podmínky prodeje:

 • minimální prodejní cena je 500 Kč za 1 m2
 • využití pouze k soukromým účelům na stavbu určenou k trvalému bydlení
 • zahájení stavby do 2 let od uzavření prodejní smlouvy
 • kolaudace do 5 let od vydání stavebního povolení

 

II. Nabídka musí obsahovat:

 • návrh ceny v Kč za 1 m2
 • identifikaci žadatele, tj. jméno a adresu
 • bezdlužnost ve vztahu k Obci Vesce (doložit čestným prohlášením)
 • podpis žadatele

 

III. Místo a čas pro podání nabídek:

       Nabídku lze podat:

 • osobně v pracovních dnech
 • Pondělí: 9:00 - 11:30
 • Úterý: 13:00 - 16:00
 • Středa: 9:00 - 11:30
 • Čtvrtek: 9:00 - 11:30, 17:00 - 18:00
 • Pátek: 9:00-11:30 (v poslední den do 17:00 hodin) na sídlo zadavatele
 • zasláním doporučeně poštovní zásilkou na adresu sídla zadavatele tak,
  aby byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek.

Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel si takovou nabídku ponechá a účastníka výběrového řízení vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

 

Nabídka musí být podána v zalepené obálce označené hesly „NEOTVÍRAT - SOUTĚŽ“ a „Záměr Obce Vesce - prodej pozemku 112/22“ a opatřena adresou žadatele. Nabídku je nutné doručit nejpozději do 5.11.2020 do 17:00 hodin na adresu Obec Vesce, Vesce 33, 392 01 Vesce.

 

 

IV. Kritérium hodnocení

Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria nejvyšší nabídkové ceny v Kč za 1m2 váha 100 %.

 

V. Otevírání obálek, výběr žadatele

Otevírání obálek proběhne dne 5.11.2020 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Obce Vesce. Zájemci, kteří podají nabídku, mohou být otevírání obálek přítomni.

Pozemek bude prodán zájemci, kterého vybere Zastupitelstvo obce Vesce na základě doporučení výběrové komise. Vybraný žadatel bude písemně vyrozuměn a vyzván k uzavření smlouvy o prodeji.

 

Uzavřít smlouvu o prodeji je vybraný žadatel povinen nejpozději do 15 dnů ode dne doručení písemného vyrozumění, jinak na jeho místo nastupuje v pořadí druhý žadatel, který je povinen uzavřít smlouvu o prodeji ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy byl k uzavření smlouvy vyzván. Tento postup se uplatní pro každého dalšího žadatele, jehož nabídka v pořadí určeném Zastupitelstvem obce následuje za žadatelem, kterému vzniklo právo uzavřít smlouvu o prodeji, ale ve lhůtě ji neuzavřel.

 

VI. Výhrady vyhlašovatele:

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů, případně výběrové řízení zrušit.

Podané nabídky nebudou uchazečům vráceny.

Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů vynaložených na účast ve výběrovém řízení.

 

Místo plnění je volně přístupné. Kontaktní osobou je Bc. Martin Novák, starosta obce, tel.: 381 523 337, email: obecvesce@volny.cz, který zájemcům poskytne další požadované informace.

 

 

Ve Vesci dne 9. 10. 2020                                                            

 

 

 

                                                                          Bc. Martin Novák v.r. 

                                                                        starosta obce Vesce

 

Zveřejněno: 9. 10. 2020                             

Sejmuto: 5. 11. 2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-prodeje-pozemku-112-22.pdf Záměr 3372.3 Kb