Úřední deska

Obecně závazná vyhláška č.6/2019

OBEC VESCE

Zastupitelstvo obce Vesce

Obecně závazná vyhláška Obce Vesce

č. 6/2019,

 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vesce

 

 

Zastupitelstvo obce Vesce se na svém zasedání dne 29.11.2019 usnesením č. 5/4/2019 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Vesce, včetně nakládání se stavebním odpadem[1].

 

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 

 1. Komunální odpad se třídí na složky:

 

 1. Biologické odpady rostlinného původu,
 2. Papír,
 3. Plasty včetně PET lahví,
 4. Sklo,
 5. Kovy,
 6. Nebezpečné odpady,
 7. Objemný odpad,
 8. Směsný komunální odpad,
 9. Jedlé oleje a tuky[2]

 

 

 1. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a j).

 

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou kontejnery

 

 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:

Sběrné nádoby na plast, sklo, papír a kov jsou umístěny:

          Vesce u KD Vesce (GPS: 49.2495914N, 14.6769161E),

          Mokrá u zastávky (GPS: 49.2557961N, 14.6730136E),

          Čeraz na křižovatce s místní komunikací (GPS: 49.2472522N, 14.6929047E)

Sběrná nádoba na textil, obuv a hračky je umístěna:

          Vesce u KD Vesce (GPS: 49.2495914N, 14.6769161E)

Sběrná nádoba na elektroodpad (jedná se o zpětný odběr) je umístěna:

          Vesce u KD Vesce (GPS: 49.2495914N, 14.6769161E)

Sběrná nádoba na bioodpad je umístěna:

          mezi obcemi Vesce a Čeraz (GPS: 49.2495581N, 14.6872439E)

 

 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 

 1. Biologické odpady rostlinného původu, barva zelená
 2. Papír, barva modrá
 3. Plasty, PET lahve, barva žluté,
 4. Sklo, barva bílá pro čiré sklo a barva zelená pro smíšené sklo,
 5. Kovy, barva šedá
 6. Jedlé oleje a tuky, barva modrá
 7. Textil, obuv a hračky, barva bílá s nápisy
 8. Elektroodpad, barva červená

 

 1. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

 1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a v místním rozhlasu.
 2. Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

 

 

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

 

 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob.

 

 1. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a v místním rozhlasu.

 

 1. Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

 

Čl. 6

Shromažďování směsného komunálního odpadu

 

 1. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
 1. popelnice
 2. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 

 1. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

 

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

 

 1. Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

 

 1. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

 

 

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
  č.1/2002.

 

 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

………………...……………….                                                          ………………..

Mgr. Petra Fetrová                                                                            Bc. Martin Novák

místostarostka                                                                                               starosta

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 4.12.2019

 

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

 

[1] Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.

[2] Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu –  § 2 odst. 7 povinnost od 1.1. 2020.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ozv-6-2019-system.pdf OZV č.6/2019 2296.3 Kb