Úřední deska

Návrh ZÚ obce Vesce za rok 2020

Návrh závěrečného účtu obce a účetní závěrky

Návrh závěrečného účtu obce Vesce za 2020

 1. Obecné údaje
  • Obec Vesce je podle zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, základním územně samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním majetkem.
  • Obec je samostatnou účetní jednotkou, vede podvojné účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví 563/1991 Sb. v platném znění, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. A Českými účetními standardy pro územně samosprávné celky v platném znění.
  • Příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně v povinném členění podle vyhlášky MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
  • Obec Vesce neprovozuje hospodářskou činnost a nemá zřízené žádné příspěvkové organizace
 2. Finančně ekonomické ukazatele rozpočtového hospodaření

Příjmy

Výdaje

Financování

 

 

 

 1. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce byla provedena na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Inventurní komise porovnala skutečnosti s účetní evidencí. Výsledek inventarizace: Inventarizace proběhla bez závad.

 1. Stav účelových fondů a finančních aktivit

Obec Vesce nemá v roce 2020 zřízené žádné fondy.

 1. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí

Obec Vesce nemá v roce 2020 zřízené žádné příspěvkové organizace.

 1. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtu krajů a dotace poskytnuté

 

UZ

Označení účelové dotace

Přiděleno

Vyčerpáno

Vráceno

17508

Výstavba místa pro aktivní a pasivní odpočinek

166.012,00 Kč

166.012,00 Kč

0,00 Kč

98193

Dotace na volby

31.000,00 Kč

22.996,00 Kč

0,00 Kč

453

Dotace pro jednotku JSDHO – plovoucí čerpadlo

21.000,00 Kč

21.000,00 Kč

0,00 Kč

457

Dotace na opravu drobných sakrálních staveb

10.000,00 Kč

10.000,00 Kč

0,00 Kč

711

Program obnovy venkova – oprava a rozšíření MK Vesce

290.000,00 Kč

290.000,00 Kč

0,00 Kč

 

 

 1. Obec neprovozuje podnikatelskou činnost
 2. Obec netvoří žádné fondy
 3. Obec nezřizuje žádnou příspěvkovou organizaci
 4. Obec není plátcem DPH

 

 

 

 1.  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020

Přezkum vykonala: Bc. Dana Berková

Závěrečné vyjádření:

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 podle §2 a §3 zákona č. 420/2004 Sb. byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v §10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:

 • územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy, neboť na položce byl zaúčtován majetek, u kterého nebylo vnitřním předpisem rozhodnuto o snížení dolní hranice ocenění drobného dlouhodobého hmotného majetku
 • územní celek nedodržel postup tvorby opravných položek k pohledávkách

Zpráva o přezkoumání tvoří samostatnou přílohu.

 1.  Cizí prostředky – přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček

Obec Vesce v roce 2020 nehospodařila s žádnými cizími prostředky, v roce 2020 si nevzala žádný úvěr a ani nepřijala žádnou půjčku nebo návratnou finanční pomoc.

Celý návrh závěrečného účtu obce Vesce včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 je k nahlédnutí na internetových stránkách www.obecvesce.cz nebo v kanceláři obecního úřadu v úřední hodiny.

Občané se mohou podle §17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k návrhu závěrečného účtu vyjádřit písemně do 29. 4. 2021 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 29. 4. 2021.

 

 

 

Vypracoval:    Bc. Martin Novák – starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce:    12. 4. 2021

Sejmuto z úřední desky:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-zaverecneho-uctu-2020-textova-cast.pdf Návrh ZÚ - textová část 3192.2 Kb
navrh-zaverecneho-uctu-za-rok-2020.pdf Závěrečný účet a účetní závěrka vč. příloh 2704.8 Kb