Úřední deska

Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Návrh závěrečného účtu obce Vesce za 2021

 1. Obecné údaje
  • Obec Vesce je podle zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, základním územně samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním majetkem.
  • Obec je samostatnou účetní jednotkou, vede podvojné účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví 563/1991 Sb. v platném znění, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. A Českými účetními standardy pro územně samosprávné celky v platném znění.
  • Příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně v povinném členění podle vyhlášky MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
  • Obec Vesce neprovozuje hospodářskou činnost a nemá zřízené žádné příspěvkové organizace
 2. Finančně ekonomické ukazatele rozpočtového hospodaření

Příjmy

 

 

 

Výdaje

Financování

 

 

 

 1. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce byla provedena na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Inventurní komise porovnala skutečnosti s účetní evidencí. Výsledek inventarizace: Inventarizace proběhla bez závad.

 1. Stav účelových fondů a finančních aktivit

Obec Vesce nemá v roce 2021 zřízené žádné fondy.

 1. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí

Obec Vesce nemá v roce 2021 zřízené žádné příspěvkové organizace.

 1. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtu krajů a dotace poskytnuté

 

UZ

Označení účelové dotace

Přiděleno

Vyčerpáno

Vráceno

17508

Výstavba víceúčelového hřiště

1.842.322,00 Kč

1.842.322,00 Kč

0,00 Kč

98071

Dotace na volby

30.000,00 Kč

20.334,00 Kč

0,00 Kč

13013

OP zaměstnanost – „Přívětivý úřad“

288.477,00 Kč

288.477,00 Kč

0,00 Kč

29030

Dotace na kůrovcové dřevo

61.584,00 Kč

61.584,00 Kč

0,00 Kč

711

Program obnovy venkova – kanalizace Vesce – střed

280.000,00 Kč

280.000,00 Kč

0,00 Kč

98037

Kompenzační příspěvek

56.050,17 Kč

56.050,17 Kč

0,00 Kč

 

Souhrnný dotační vztah

70.800,00 Kč

70.800,00 Kč

0,00 Kč

 

Celkem

2.629.233,17 Kč

2.619.567,17 Kč

 

 

 

 1. Obec neprovozuje podnikatelskou činnost
 2. Obec netvoří žádné fondy
 3. Obec nezřizuje žádnou příspěvkovou organizaci
 4. Obec není plátcem DPH

 

 

 

 1.  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021

Přezkum vykonala: Ing. Zdeňka Perníková

Závěrečné vyjádření:

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 podle §2 a §3 zákona č. 420/2004 Sb. byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v §10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:

 • Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu
 • Ve lhůtě uvedené v informaci o přijetí opatření k nápravě nebyla zaslána zpráva o splnění
 • Nesprávný obsah účtování na účtu opravných položek

Zpráva o přezkoumání tvoří samostatnou přílohu.

 1.  Cizí prostředky – přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček

Obec Vesce v roce 2021 nehospodařila s žádnými cizími prostředky, v roce 2021 si nevzala žádný úvěr a ani nepřijala žádnou půjčku nebo návratnou finanční pomoc.

Celý návrh závěrečného účtu obce Vesce včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 je k nahlédnutí na internetových stránkách www.obecvesce.cz nebo v kanceláři obecního úřadu v úřední hodiny.

Občané se mohou podle §17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k návrhu závěrečného účtu vyjádřit písemně do 2. 4. 2022 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 2. 4. 2022.

 

Vypracoval:    Bc. Martin Novák – starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce:    4. 3. 2022

Sejmuto z úřední desky:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-zaverecneho-uctu-za-rok-2021.pdf Návrh ZÚ 2021 2062.5 Kb