Úřední deska

Nařízení Státní veterinární správy

mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní influenzy ptáků "ptačí chřipka"


Ústřední veterinární správa
Státní veterinární správy
Slezská 100/7
120 00 Praha 2
Č. j. SVS/2021/144958-G


NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle
ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně
a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění, podle
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení
určitých nákaz uvedených na seznamu, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm.
a) a odst. 3 veterinárního zákona nařizuje tato


mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy, tzv. „ptačí chřipky“) na území České republiky

Čl. 1
Všem chovatelům drůbeže se z důvodu zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky a zabránění
šíření nebezpečné nákazy
a) zakazuje chovat drůbež, s výjimkou běžců a holubů, pod širým nebem a nařizuje se umístit a držet
chovanou drůbež, s výjimkou běžců a holubů, uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém je chována;
není-li možné chovanou drůbež trvale umístit a držet uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém je
chována, nařizuje se chovatelům omezit venkovní prostory, do nichž má drůbež přístup, a v co
nejvyšší možné míře omezit kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky,
b) nařizuje podávat drůbeži vodu a krmivo uvnitř budovy v hospodářství nebo pod přístřešky,
c) nařizuje omezit pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na osoby, jejichž činnost je
zcela nezbytná pro zajištění řádné péče o chovanou drůbež
d) nařizuje chránit krmivo, stelivo a vodu používané ke krmení, stlaní a napájení drůbeže před
kontaminací trusem volně žijících ptáků.
Čl. 2
Všem chovatelům, kteří chovají ve svém hospodářství drůbež podléhající evidenci podle zákona
č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých
souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nařizuje v případě, že
nejsou v jejich hospodářství proveditelná opatření podle článku 1, neprodleně o této skutečnosti
informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu Státní veterinární správy nebo Městskou
veterinární správu v Praze Státní veterinární správy.


Čl. 3
Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních
opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit
pokutu až do výše
a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
Čl. 4
Poučení

Pokud v souladu s § 67 a násl. veterinárního zákona vzniká nárok na poskytnutí náhrady nákladů
a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání
některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, je třeba jej včas uplatnit na
základě žádosti podané u Ministerstva zemědělství, které o ní rozhodne. Podrobnosti pro uplatňování
náhrady a náležitosti žádosti o její poskytnutí stanoví vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho
ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých
odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů. Formulář žádosti je dostupný na
internetových stránkách Ministerstva zemědělství.
Čl. 5
Společná a závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2021/143556-G ze dne 23. 11. 2021.
2. Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. b) veterinárního
zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho
vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství. Vyvěšuje se na úředních deskách ministerstva
a krajských úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a zveřejňuje se na internetových
stránkách Státní veterinární správy.
3. Pokud jsou nařízením Státní veterinární správy ukládány povinnosti i jiným subjektům, než jsou
chovatelé hospodářských zvířat, vyhlašuje se nařízení Státní veterinární správy také v celostátním
rozhlasovém nebo televizním vysílání.

V Praze dne 24.11.2021
MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Obdrží do vlastních rukou: Ministerstvo zemědělství ČR a všechny krajské úřady ČR


 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mvo-narizeni-svs-aviarni-influenza-k-24.11.2021.pdf Nařízení č. j. SVS/2021/144958-G 342.2 Kb