Úřední deska

Informace pro vlastníky lesů

možnost získání dotace


Informace pro vlastníky lesa
Finanční pomoc na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích
za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018


Kdo může být žadatelem:
- vlastník lesa nebo jiná osoba s právy a povinnostmi vlastníka lesa podle § 58 odst.
   lesního zákona ke dni příjmu žádosti (např. nájemce, pachtýř, vypůjčitel),
- pouze vlastníci nestátních lesů mimo území národních parků a jejich ochranných
   pásem a mimo vojenských újezdů
Výše příspěvku:
- součin objemu jehličnatého dříví z nahodilé těžby v porostní skupině za čtvrtletí a
   sazby příspěvku pro toto čtvrtletí
Čtvrtletí Sazba v Kč/m3
4. Q 2017 26
1. Q 2018 152
2. Q 2018 256
3. Q 2018 375
4. Q 2018 510
Doložení objemu jehličnatého dříví v daném čtvrtletí:
- účetním nebo daňovým dokladem o provedení těžby nebo soustřeďování dříví –
  v případě provedení dodavatelem, nebo
- pracovním lístkem (výrobní, mzdový nebo výrobně mzdový lístek) – v případě
  provedení těžby nebo soustřeďování dříví vlastními zaměstnanci, nebo
- účetním nebo daňovým dokladem o prodeji dříví nebo smlouvou o prodeji dříví –
  v případě prodeje dříví
Pozn:
Pokud v předložených účetních nebo daňových dokladech ani v souvisejících výrobních dokladech
(v pracovních lístcích, v odvozních lístcích) nejsou uvedeny objemové jednotky, přepočítají se peněžní jednotky
(za prodej, těžbu nebo soustřeďování dříví) na objem dříví (z ceny bez daně z přidané hodnoty, pokud je
v dokladu vylišena) pomocí těchto sazeb: 1 452Kč/m3 pro prodej dříví v roce 2017, 1205 Kč/m3 pro prodej dříví
v roce 2018, 187 Kč/m3 pro těžbu dříví, 252 Kč/m3 pro soustřeďování dříví.
Pro převod prostorových metrů na plnometry se použije převodní číslo 0,64.
Podmínka poskytnutí dotace:
- v zákonné lhůtě (dle § 31 odst. 6 lesního ve spojení s příslušným opatřením obecné povahy)
řádně obnovit lesní porosty na holinách vzniklých nahodilou těžbou jehličnatého dříví, na
kterou byl poskytnut finanční příspěvek
Jak podat žádost:
- žádost se sestavuje v modulu pro žadatele (odkaz je umístěn na internetové stránce Ministerstva zemědělství na adrese EAGRI.CZ/PRISPEVKY-KUROVEC),
- pro vlastníky lesů, kteří chtějí do modulu pro žadatele vkládat data hromadně exportem z vlastního výrobního/provozního SW, je k dispozici šablona XSD,
- příjem žádostí probíhá od 29. 11. 2019 do 28. 2. 2020,
- žádost sestavenou v modulu je nutné vytisknout a nechat potvrdit odborným lesním hospodářem,
- podepsanou žádost je možné podat na příslušný krajský úřad, v jehož územní působnosti leží katastrální území, ve kterém byla nahodilá těžba jehličnatého dříví
provedena:
o osobně,
o písemně,
o datovou zprávou do datové schránky,
- podává se pouze jedna souhrnná žádost za IV. 2017 a rok 2018
Kde zjistit další informace k pravidlům dotace a podrobný návod
- na webové stránce Ministerstva zemědělství www.mze.cz, rozcestník eAgri – Lesy, záložka Dotace v lesním hospodářství a myslivosti, odkaz Finanční příspěvky na
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity,
- na emailové adrese prispevky-kurovec@mze.cz, na telefonní lince 222 815 031
(úterý-pátek od 8 do 12 hodin),
- na příslušném krajském úřadě, odboru životního prostředí,
- u svého odborného lesního hospodáře,
- s technickými problémy při práci s modulem pro žadatele se obracejte na helpdesk@mze.cz.
- pro drobné vlastníky lesů zařízené v lesní hospodářské osnově, kteří nejsou účetní jednotkou, zpracoval SVOL podrobný návod k ručnímu vyplnění žádosti v modulu
pro žadatele – k dispozici na www.svol.cz
Navzdory naší snaze se však nepodařilo zajistit, aby o tento finanční příspěvek mohli žádat drobní vlastníci, pokud v uvedeném období provedli těžbu i soustřeďování dříví svépomocí a
vytěžené dříví se jim nepodařilo prodat - nemají potřebné doklady pro prokázání objemu těžby podle schválených zásad.
SVOL vybojoval finanční pomoc pro nestátní vlastníky lesů po složitých jednáních. Využijte proto možnosti získání příspěvku v maximální možné míře a podejte žádost o finanční
příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity co nejdříve. Upozorněte na možnost získání příspěvku rodinné příslušníky, přátele, známé a další
vlastníky lesů.
Výzvu vydalo Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (zkr. SVOL),
www.svol.cz, dne 6. 12. 2019.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
svol.pdf Informace pro vlastníky lesů 133.8 Kb